طرح درس نیمسال اول آمادگی جسمانی و رشته والیبال ( پایه اول ، دوم ، سوم راهنمایی

طرح درس نیمسال اول آمادگی جسمانی و رشته والیبال ( پایه اول ، دوم ، سوم راهنمایی )

ماه های سال

جلسات

موضوع درس  و هدف کلی

متحوای آموز شی و فعالیت های ورزشی و توضیحات

مهرماه

جلسه

اول

1ـ آشنایی با دانش آموزان 2ـ ارزشیابی تشخیصی  ارزیابی وضعیت جسمانی و حرکتی دانش آموزان 3ـ سازماندهی 4ـ آشنایی با اصول پیشگیری از صدمات ورزشی ، سرد کردن ، رعایت اصول ایمنی و ... 5 ـ آشنایی با بهداشت و تغذیه ورزشی  (پوشیدن لباس ورزشی مناسب و ... ) 6 ـ آشنا نمودن با قوانین و مقررات کلاس تربیت بدنی

1ـ گروه بندی 2ـ تعیین سرگروه 3ـ تعیین نماینده ورزشی 4ـ توضیحات در خصوص صدمات نکات ایمنی ، دقت در موانع موجود ، رعایت اصول ایمنی فردی و عمومی 5 ـ رعایت بهداشت فردی و عمومی ( بهداشت ورزشی ) 6ـ رعایت نمودن قوانین کلاسی تربیت بدن

جلسه

دوم

1ـ تذکر در خصوص موارد جلسه قبل و تکرار موارد 2ـ آموزش صحیح دویدن ( نحوه درست دویدن با حرکت صحیح دست و پا ، نحوه نفس گیری و ... ) 3ـ آمادگی جسمانی ( توسعه استقامت قلبی و عروقی ) 4ـ آشنایی با نحوه گرم کردن عمومی ، اختصاصی 5ـ آموزش زیگزاگ و تمرین

1ـ شروع دویدن استقامتی

2ـ آموزش و تمرین زیگزاگ

3ـ آموزش تمرینات گرم نمودن عمومی و اختصاصی

4ـ آموزش سرد کردن و ...

جلسه

سوم

آمادگی جسمانی ( توسعه چابکی )

و آمادگی جسمانی ( سایر فاکتورها )

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی

2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی 3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی

4ـ تمرین زیگزاگ 5ـ جهت افزایش چابکی از طریق تمرینات مربوطه ( دو نفره و ... )

6ـ انجام دوی 9×4 متر در قالب مسابقه جهت افزایش چابکی


 

جلسه

چهارم

آمادگی جسمانی ( توسعه قدرت عضلانی )

و آمادگی جسمانی ( سایر فاکتورها )

 

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی

2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی 3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی

4ـ جهت توسعه قدرت عضلات مختلف بدن از طریق تمرینات مربوطه ( دو نفره و ... ) به ویژه جهت افزایش قدرت عضلات ناحیه کمربند شانه ای ، بازو ، ساعد و مچ دست و ران و ...

5ـ شروع مسابقات طناب کشی بین هر کلاس ( هفته تربیت بدنی )

 

 

آبان ماه

جلسه

پنجم

آمادگی جسمانی ( جهت افزایش سرعت عکس العمل ) و آمادگی جسمانی ( سایر فاکتورها )

آموزش پابکس و حرکت به پهلوی راست و چپ

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی 3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین زیگزاگ 5ـ آموزش پابکس ، حرکت به پهلو و تمرین 6ـ آمادگی جسمانی ( سرعت عکس العمل ، تمرین به صورت عمومی ( کل دانش آموزان ) با تمرینات متنوع مربوطه .

جلسه ششم

آمادگی جسمانی ( استقامت عضلانی ) و آمادگی جسمانی ( تمرین سایر فاکتورها ) و آموزش دراز و نشست

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی 3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین پابکس و زیگزاگ 5 ـ جهت توسعه استقامت عضلانی عضلات مختلف به ویژه استقامت عضلات ناحیه شکم از طریق تمرینات متنوع مربوطه 6ـ آموزش و تمرین دراز و نشست

جلسه هفتم

آمادگی جسمانی ( استقامت عضلانی ) و آمادگی جسمانی ( تمرین سایر فاکتورها ) و آموزش شنای روی زمین

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین دراز و نشست 5ـ جهت افزایش قدرت عضلات مختلف بدن از طریق تمرینات متنوع مربوط به ویژه ناحیه عضلات کمربند شانه ای ، ساعد ، مچ دست ها ( تمرین روی دیوار و ... )

جلسه هشتم

آمادگی جسمانی ( استقامت قلبی و عروقی ) و آمادگی جسمانی ( تمرین روی سایر فاکتورها ) آموزش طناب زدن و تمرین فیگوریت

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی 3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین دراز و نشست 5ـ تمرین شنای سوئدی ( شنای روی زمین ) 6ـ جهت سرعت عضلات مختلف بدن به ویژه عضلات ناحیه لگن خاصره ، ران ، ساق ، پاها با انجام تمر ین متنوع سرعتی ( مسافت 100 متر را در 12 ثانیه بدوند ) 6ـ آموزش و تمرین فیگوریت و طناب زدن

 

 

آذر ماه

جلسه نهم

آمادگی جسمانی ( توسعه سایر فاکتورها ) آشنایی با توپ والیبال

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین طناب زدن 5ـ تمرین فیگوریت 6ـ تمرینات جهت آشنایی با توپ والیبال 7ـ بازی های گروهی

جلسه دهم

آمادگی جسمانی ( توسعه سایر فاکتورها ) آموزش انواع پرتابها جهت گرم نمودن عضلات اصلی در رشته ورزشی والیبال

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرینات آشنایی با توپ 5ـ آموزش انواع پرتابهای والیبال جهت گرم نمودن عضلات اصلی 6ـ تمرین انواع پرتابها 7ـ بازی گروهی

جلسه یازدهم

آمادگی جسمانی ( توسعه سایر فاکتورها ) آموزش پنجه والیبال

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرینات دریافت و ارسال توپ ( پرتابها ) 5ـ آموزش پنجه والیبال 6ـ تمرین پنجه والیبال 7ـ اشکال گیری مهارت پنجه

جلسه دوازدهم

آمادگی جسمانی ( توسعه سایر فاکورها ) مرور و تمرین مواد امتحانی و گرفتن اشکالات دانش آموزان

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین پنجه و گرفتن اشکالات دانش آموزان 5 ـ تمرین مواد امتحانی 6ـ بازی گروهی


دی ماه

جلسه سیزدهم

ارزشیابی

آموزن ( تست و مواد امتحانی )

جلسه چهاردهم

ارزشیابی

آزمون ( تست و مواد امتحانی )

جلسه پانزدهم

ارزشیابی

آزمون ( تست و مواد امتحانی )

جلسه شانزدهم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی ) آموزش تکنیک ساعد

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تکرار و تمرین پنجه 5ـ آموزش تکنیک ساعد و ارائه تمرینات مربوطه

 

 

 

 

طرح درس نیمسال دوم آمادگی جسمانی ور شته والیبال ( پایه اول ، دوم و سوم راهنمایی )

ماه های سال

جلسات

موضوع درس  و هدف کلی

محتوای آموز شی و فعالیت های ورزشی و توضیحات

بهمن ماه

جلسه اول

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

 آموزش سرویس ساده

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ آموزش سرویس ساده ( از روبه رو و پهلو ) و ارائه تمرینات مربوطه 5ـ تمرین و تکرار ساعد

جلسه دوم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

مهارت یافتن در پنجه ساعد و سرویس

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تکرار تمرینات پنجه و ساعد به همراه هم 5ـ تکرار تمرینات سرویس و متصل کردن آن به تمرینات پنجه و ساعد

جلسه سوم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

مهارت یافتن در توپ گیری از سرویس

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ توپ گیری با ساعد از سرویس ساده 5ـ بازی مقدماتی با استفاده از 3 تکنیک آموزش داده شده .

جلسه چهارم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

مهارت یافتن در توپ گیری از سرویس

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ ادامه تمرینات توپ گیری از سرویس

 

 

 

اسفندماه

جلسه پنجم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

آموزش مقدماتی آبشار ( سه گام و پرش

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ آموزش مقدماتی آبشار ( سه گام و پرش ) بدون توپ ، همراه با توپ ، خارج از تور

جلسه ششم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

آموزش تکنیکی آبشار روی تور

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ آموزش تکنیکی آبشار روی تور و ارائه تمرینات مربوطه ، تکرار تمرینات پنجه و ساعد

جلسه هفتم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

مهارت تکنیک آبشار

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تکرار تمرینات تکنیک آبشار روی تور و ارائه تمرینات مربوطه ، تکرار تمرینات پنجه و ساعد

جلسه هشتم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

 آشنایی با تمرینات ترکیبی

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تکرار و تمرین پنجه و ساعد و سر ویس ، توپ گیری با ساعد ، ادامه تمرینات آبشار ( تمرینات ترکیبی )

 

 

فروردین ماه

جلسه نهم

تعطیلات رسمی ایام سال نو

ــــــ

جلسه دهم

تعطیلات رسمی ایام سال نو

ــــــ

جلسه یازدهم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

آموزش دفاع

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ آموزش دفاع و ارائه تمرینات ( یک نفر در مقابل یک نفر ، دو نفر در مقابل یک نفر و ... ) بازی گروهی

جلسه دوازدهم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

آموزش مقدماتی آرایش بازیکنان در زمین والیبال

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ ادامه تمرینات دفاع از حمله ، توپ گیری از سرویس 5ـ پاس پنجه و اسیک 6ـ آموزش مقدماتی آرایش بازیکنان در زمین (نحوه قرار گرفتن و حرکت چرخشی در زمین والیبال )


اردیبهشت ماه

جلسه سیزدهم

آمادگی جسمانی ( توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی )

مرور و تمر ین مواد امتحانی و اشکال گیری

1ـ دو استقامت ( جهت افزایش استقامت قلبی و عروقی 2ـ گرم کردن عمومی و اختصاصی3ـ انجام تمرینات سبک روی سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی 4ـ تمرین و آرایش بازیکنان در زمین ( نحوه قرار گرفتن ترتیب و چرخش در زمین والیبال ) ، ارائه بازی های گروهی ، مرور و رفع اشکالات مهارت و ...

جلسه چهاردهم

ارزشیابی

آزمون

جلسه پانزدهم

ارزشیابی

آزمون

جلسه شانزدهم

ارزشیابی و ارائه لیست نمرات به دفتر مدرسه

آزمون و ارائه لیست تمرینات به دفتر مدرسه

 

/ 0 نظر / 243 بازدید